Old Boyz….

金希澈: 好久不见。你好!我是金希澈。

한경: 나 안 보고 싶겠어?

金希澈:傻瓜。

한경: 我爱你。

金希澈:谢谢你。我爱你。

Là bông hay hường? Có thể là hường.

Nhưng sau khi đóng WGM bông của Lọ chắc cũng ko quá tệ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s